Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Místní organizace > Knihovna > Knihovní řád

Knihovní řád

  1. Místní knihovna v Dlouhé Brtnici (dále jen knihovna) je veřejnou univerzální knihovnou, zajišťující všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám vymezeným knihovním zákonem ( Zákon č.257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovních a informačních služeb) a ke kulturním hodnotám, obsaženým v systematicky budovaných knihovních fondech. Knihovna podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
  2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i absenčním půjčováním vlastního knihovního fondu a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z fondů jiných knihoven.
  3. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejích služeb. Absenční půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. Čtenářem knihovny se občan stává zápisem do seznamu čtenářů po ověření jeho totožnosti, děti po písemném souhlasu rodičů. Každý čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem. 
  4. Čtenář je povinen nahlásit knihovně změnu bydliště a vyřídit všechny pohledávky v případě, že se z obce odstěhuje.  
  5. Výpůjční lhůta je 1 měsíc, prodloužena může být nejvýše 2x. V případě potřeby si čtenář dohodne výpůjční lhůtu s knihovníkem. Vypůjčené dokumenty nesmí čtenář půjčovat dalším osobám. Pokud výpůjční lhůtu nedodrží, bude ústně nebo písemně upomenut.  
  6. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. pro půjčování dokumentů zapůjčených z jiné knihovny mohou platit další podmiňující ustanovení, pokud je zapůjčující knihovna stanoví.  
  7. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. V případě poškození menšího rozsahu ji musí uvést do původního stavu. Je–li rozsah poškození větší nebo jedná–li se o ztrátu, nahradí knihovní jednotku stejným titulem nebo po dohodě s knihovníkem titulem podobného zaměření a ceny, případně knihu či časopis zaplatí. Případné škody na ostatním majetku hradí dle platných právních předpisů.  
  8. Odbornou literaturu ke studijním účelům, kterou knihovna nemá ve svých fondech,zajišťuje svým čtenářům pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS). Tato služba se řídí platnými právními předpisy o MVS (§ 14 KZ, Vyhláška MK č. 88/2002 Sb.).  
  9. Půjčovní doba je vyvěšena na viditelném místě (okno, dveře).  
  10. Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat knihovníkovi či na obecním úřadě.  

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 3.9.2002

 

Luboš Krátký Jiří Klímek
(starosta obce)  (knihovník)