Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Místní organizace > Knihovna

Knihovna


Místní knihovna získala v roce 2002 titul Knihovna Vysočiny.

Občané mají možnost vypůjčit si knížky vždy ve čtvrtek od 18:00 do 20:00.

Pro zájemce z řad občanů byl v obci zároveň zahájen kurz základní obsluhy PC.

Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna Knihovna 

Historie místní knihovny

Datum zahájení činnosti obecní (místní, veřejné, místní lidové apod.) knihovny se nepodařilo dohledat. Pokud bude zjištěno doplníme tento údaj dodatečně.

Zapůjčování knih v naší obci má dlouholetou tradici. Historické prameny uvádějí, že již v r. 1884 byla v naší obci zřízena školní žákovská knihovna. Tato knihovna sloužila k zapůjčování knih dětem docházejícím do školy v naší obci, ale pravděpodobně v té době obsahovala převážně svazky určené ke školní výuce. Vlastivěda Moravská z r. 1901 o půjčování knih v naší obci uvádí : „Knihovny obecní není, lid si však půjčuje knih ze soukromé knihovny farní, kterou založil farář P. Ferdinand Holý a jež jest stále rozšiřována. Má nyní přes 250 svazků zábavných a poučných knih pro lid a vedle toho i některá jiná díla.“

Prokazatelný doklad o existenci místní knihovny je datovaný dnem 5.7.1951. Jedná se o „Seznam 48 knih vyřazených Okresním národním výborem Třešť, knihovním oddělením, při prohlídce MLK 30.5.1951“. Vzhledem k tomu, že agendu týkající se vyřazení těchto knih provádělo Ředitelství národní školy v Dlouhé Brtnici, lze předpokládat, že místní knihovna v té době byla součástí základní školy a její činnost by mohla navazovat na žákovskou knihovnu zřízenou v r. 1884. Zápis z obecní kroniky z r. 1952 uvádí také zmínku o pojízdné knihovně, která zajížděla do naší obce jednou za tři týdny a koncem r. 1952 evidovala 93 čtenářů z naší obce.

Historickým mezníkem v činnosti místní knihovny lze označit r. 1959 kdy obecní kronika uvádí : „Veřejná knihovna pod vedením nového knihovníka Klímka Jaroslava zaznamenala značných úspěchů. Byla získána řada nových čtenářů a zájem o knihu neupadá ani v jarních a letních měsících, kdy je na vesnici nejvíce práce. Knihovna je v provozu po celý rok, zatím co v minulých letech počátkem jara se pro nedostatek čtenářů s půjčováním knih muselo přestat a čekat opět na zimu.“ V té době byla knihovna umístěna v nemovitosti čp. 88 v naší obci, kde v té době také byl MNV, kanceláře JZD, Pošta, Česká spořitelna a Požární zbrojnice, která je v této budově dodnes. Jedná se o starou budovu se špatnou izolací proti vlhkosti, která potřebám umístění knihovny příliš nevyhovovala. Jiné prostory však k dispozici nebyly. Protokol o předání a převzetí místní lidové knihovny sepsaný dne 16.11.1982 proto také o prostorách knihovny uvádí: „Vlhká, naprosto nevyhovující místnost, knihy a nábytek jsou silně napadeny plísní“. Protokol je také zajímavý tím, že tento den přebral knihovnu po panu Jaroslavu Klímkovi, který vedl knihovnu od r. 1959, jeho syn Jiří Klímek. Ten byl knihovníkem, stejně jako jeho otec, celých 23 let. Po jeho náhlé smrti v srpnu roku 2005 převzal funkci knihovníka další z rodu, syn pana Jiřího Klímka, Dušan Klímek. V prostorách knihovny bylo posléze instalováno vytápění elektrickými akumulačními kamny a po plynofikaci obce byly od r. 1998 tyto prostory vytápěny lokálním plynovým topidlem. Tato opatření zlepšila klimatické podmínky v prostorách knihovny a stav knihovny se výrazně zlepšil. Po uvolnění prostor v Kulturním domě byla na přelomu r. 2001/2002 knihovna přemístěna do Kulturního domu čp. 57, které současným potřebám knihovny plně vyhovují.

Současnost místní knihovny

Místní knihovna nyní vlastní více jak 3000 svazků knih různých žánrů a ročně eviduje přibližně 1100 výpůjček. Fond knihovny je každý rok rozšiřován o 80 – 100 knih v pořizovací hodnotě okolo 12.000,- Kč. Mimo základní fond knihovny je v této možné zapůjčit i výměnné soubory poskytované Městskou knihovnou v Jihlavě. Knihovna byla dne 29.11.2002 v souladu se zněním zák.č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) zaevidovaná u Ministerstva kultury ČR pod evid.. číslem 2649/2002. V roce 2002 byl knihovně udělen Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě titul „Knihovna Vysočiny 2002“. V průběhu r. 2003 byla knihovna vybavena výpočetní technikou a je zde zřízen „internet pro veřejnost“. 

Z důvodů pracovní zaneprázdněnosti odešel ke dni 31.8.2015 z pozice knihovníka pan Dušan Klímek. Novou knihovnicí se stala paní Božena Svobodová z čp.138. Zároveň s touto změnou byla také změněna výpůjční doba v knihovně, která je nyní každý čtvrtek od 18:00 do 20:00 hod.