Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Obecní úřad > Územní plán > Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy obdržených k návrhu zadání obce DLOUHÁ BRTNICE a vyhodnocení ostatních podnětů, které byly k návrhu zadání podány

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy obdržených k návrhu zadání obce DLOUHÁ BRTNICE a vyhodnocení ostatních podnětů, které byly k návrhu zadání podány

 

2. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57,

    587 33 Jihlava  

 

Stanovisko DOSS:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel Vaše oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu obce Dlouhá Brtnice. Zájmovým územím prochází silnice I. třídy č. I/38 a III. třídy III/4036. S navrženým řešením koncepce dopravy souhlasíme, jiných dalších požadavků a připomínek k předloženému návrhu nemáme.

 

Stanovisko pořizovatele:

Bez připomínek.

 

3. 4. Krajský úřad Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

 

Stanovisko DOSS:

1.      Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen lesní zákon). V předloženém návrhu je uvedena podmínka ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochranného pásma lesa, vyhodnocení předpokládaných důsledků záboru PUPFL. Na základě těchto skutečností nemáme k návrhu zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice připomínek. Pouze upozorňujeme na další části ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona, kde je mimo jiné zpracovatelům nebo pořizovatelům územně plánovací dokumentace stanovena povinnost, dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona, navrhovat a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější a navrhovat alternativní řešení.

Závěrem uvádíme kompetence jednotlivých orgánů státní správy lesů. V případě, že by následně územním plánem obce Dlouhá Brtnice bylo navrženo umístění rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkce lesa, je ve věci příslušný Krajský úřad (§ 48a odst. 1 písm b) lesního zákona). Jinak je příslušná obec s rozšířenou působností, což v tomto případě je Magistrát města Jihlavy, odbor ŽP.

 

2.      Z hlediska působnosti krajského úřadu dle § 107 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme k předloženému návrhu zadání pro vypracování územního plánu připomínek. Dále upozorňujeme, že je třeba požádat o vyjádření obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je dle § 106 vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem (ve Vašem případě Magistrát města Jihlavy - odbor životního prostředí).

 

Stanovisko pořizovatele:

ad 1)

Uvedené formulace jsou v návrhu zadání obsaženy, bez nutnosti doplnění textu zadání.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí byl požádán o vyjádření k zadání.

 

ad 2)

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí byl požádán o vyjádření k zadání. Bez nutnosti doplnění textu zadání.

 

 

5. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí -  úsek ochrany přírody

    a krajiny, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

 

Stanovisko DOSS:

Dle územně technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES ČR z roku 1996 (dále jen ÚTP) zasahují do řešeného území skladebné prvky regionálních a nadregionálních ÚSES.

Součástí územního plánu musí být místní systém ekologické stability, jehož součástí budou i regionální a nadregionální prvky ÚSES v souladu s ÚTP a který je třeba zpracovat dle Metodiky zapracování ÚSES do územních plánů obcí a Návodu na užívání ÚTP. Vymezení ÚSES na místní úrovni požadujeme zpracovat osobou s příslušnou odbornou autorizací: zahradní a krajinářská tvorba nebo projektování ÚSES (nikoli tzv. velkou autorizací).

Do zadání požadujeme uvést, že v územním plánu obce budou u prvků (nebo skupin prvků ÚSES) stanoveny v závazné části přehledným způsobem minimálně následující základní atributy (regulativy): funkční typ a biogeografický význam, typ cílového společenstva (= cílový typ ekosystémů), způsob ochrany prvků a základní využívací podmínky. Prvky ÚSES budou nezastavitelným územím.

 

Stanovisko pořizovatele:

V textu zadání bude v kapitole H) opraven text:

Místní systém ekologické stability bude zpracován podle Metodiky zapracování ÚSES    do územních plánů obcí a Návodu na užívání ÚTP.

V územním plánu obce budou u prvků (nebo skupin prvků) ÚSES stanoveny v závazné části přehledným způsobem minimálně následující základní atributy (regulativy): funkční typ a biogeografický význam, typ cílového společenstva (= cílový typ ekosystémů), způsob ochrany prvků a základní využívací podmínky. Prvky ÚSES budou nezastavitelným územím.

 

6. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí  - orgán ochrany ZPF,      

    Žižkova 57, 587 33 Jihlava

 

Stanovisko DOSS:

Je nutno dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Pokud dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí ZPF, podléhá koncept územního plánu projednání s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a vydání jejich stanoviska dle § 5 odst. 2 zákona     č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"). Pořizovatel předloží v takovém případě žádost o vydání stanoviska ke konceptu včetně vyhodnocení dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. na pověřeném obecním úřadu (Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí), který žádost posoudí a se svým stanoviskem postoupí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vyššího stupně. Pokud dojde k dotčení pozemků náležejících do ZPF v rozsahu nad 10 hektarů (výměra jedné souvislé lokality), podléhá koncept územního plánu projednání s Ministerstvem životního prostředí. U lokalit umístěných na půdách vysoce chráněných (I: a II. třída ochrany), na pozemcích s vloženými investicemi do půdy (meliorace) a u lokalit porušujících zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 a 5 zákona, budou vyhodnocena jiná řešení a zároveň bude provedeno zdůvodnění, proč je navrhované řešení nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů.

 

Stanovisko pořizovatele:

Do textu zadání kapitola H) doplnit text:

Pokud dojde k dotčení vysoce chráněných půd (I. a II. třída ochrany dle metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR č.j. 1067/96 ze dne 1.10.1996), k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorace) nebo k porušení zásad ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 a 5 zákona, předloží pořizovatel návrh jiných možných řešení (alternativy umístění lokalit).

 

7. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57,

     587 25 Jihlava

 

     Stanovisko DOSS:

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě toto stanovisko: S návrhem zadání pro zpracování územního plánu „Obec Dlouhá Brtnice” se souhlasí.

Podáním doručeným dne 28. 7. 2003 požádala Obec Dlouhá Brtnice o vydání stanoviska k dokumentaci návrhu zadání pro zpracování územního plánu pro „Obec Dlouhá Brtnice”. Dokumentace je v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

Stanovisko pořizovatele:

Bez připomínek.

 

8a. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí - ochrana přírody,  

      Tolstého 15, 586 28 JIHLAVA 

 

Stanovisko DOSS:

     Předložený návrh zadání respektuje zájmy hájené orgánem ochrany přírody, proto jej lze z hlediska ochrany našich zájmů považovat za dostačující.

     Na základě výše uvedených skutečností souhlasí orgán ochrany přírody s předloženým návrhem zadání územního plánu obce Dlouhá Brtnice.

 

Stanovisko pořizovatele:

   Bez připomínek.

 

 

8b. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí - ochrana přírody  a krajiny,

      ZPF, Tolstého 15, 586 28 JIHLAVA 

 

Stanovisko DOSS:

Bereme tuto skutečnost na vědomí a zároveň vaším prostřednictvím upozorňujeme zpracovatele územního plánu na znění § 5 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého návrhy územně plánovací dokumentace musí být již v období zpracování konceptů projednány s orgánem ochrany ZPF a před schválením opatřeny jeho souhlasem.

 

      Stanovisko pořizovatele:

            Bez nutnosti doplnění do textu zadání.

 

9. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, odd. vodního hospodářství

    a vodoprávní úřad, Tolstého 15, 586 28 JIHLAVA      

 

Stanovisko DOSS:

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad k vaší žádosti o stanovisko k návrhu zadání pro územní plánu obce Dlouhá Brtnice, zpracovaného Urbanistickým střediskem Jihlava, spol. s r. o., Matky Boží 11, Jihlava pod zak. č. 12 - 13 sděluje, že nemá k předloženému návrhu zadání připomínky.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

10. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí – státní správa lesního

      hospodářství a zemědělství, Tolstého 15, 586 28 JIHLAVA      

    

Stanovisko DOSS:

     Magistrát města Jihlavy, jako orgán státní správy lesů, příslušný dle § 47 odst. 1   písm. a) a § 48 odst. 3) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů vám sděluje,že k návrhu zadání pro vypracování ÚP obce Dlouhá Brtnice nemá žádné připomínky, protože respektuje lesní zákon a jeho prováděcí předpisy.

 

Stanovisko pořizovatele:   

 Bez připomínek.

 

 

11. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí – oddělení odpadového

      hospodářství, ochrana ovzduší  Tolstého 15, 586 28 JIHLAVA

 

Stanovisko DOSS:

     Po prostudování dokumentace Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, dle § 79, odst. 3, pís. c), zákona číslo 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jako orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství, vydává k předmětné záležitosti kladné vyjádření – bez připomínek.

    

Stanovisko pořizovatele:

Bez připomínek.

 

 

15. Magistrát města Jihlavy, odbor  dopravy  a silničního hospodářství,

      Tyršova 18, 586 28 Jihlava

 

Stanovisko DOSS:

     Jedná se o pořízení územního plánu obce jako legislativně závazné dokumentace pro řádné a efektivní řízení rozvoje obce Dlouhá Brtnice.

Řešeným územím prochází silnice III/4036 (Pavlov - Dlouhá Brtnice - Opatov).

Tato silnice ve směru na Pavlov je v zastavěné části zrekonstruována a dále je navržena k úpravě v rámci přeložky silnice I/38 - křížení silnice III/4036 s přeložkou silnice I/38 mimoúrovňovou křižovatkou s nadjezdem silnice I/38.

Dále jsou navrženy pouze dílčí úpravy v úsecích s neodpovídajícími parametry - rozhledové trojúhelníky v místech křižovatek s místními komunikacemi a řešení autobusových zastavávek.

     Trasy nových inženýrských sítí požadujeme navrhnout tak, aby bylo minimalizováno dotčení silnic.

     Úpravu silnic II. a III. tříd a úpravy místních komunikací je nutno řešit dle zásad příslušných závazných norem:

- CSN 73 6110 -" Projektování místních komunikací "

- CSN 73 6102 -" Projektování křižovatek na silničních komunikacích"

- CSN 73 6101 - "Projektování silnic a dálnic"

- CSN 73 6425 - " Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky".

 

Návrh označení stávajících i plánovaných stezek pro cyklisty podléhá odsouhlasení          a následnému stanovení dopravního značení Magistrátem města Jihlavy - odborem dopravy.

K zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice nemáme připomínky a se zadáním  s o u h I a s í m e  v rozsahu, jak je předkládán k projednání.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez nutnosti doplnění textu zadání.

 

 

20. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, pracoviště Brno,

      Mezírka 1, 602 00 Brno

 

Stanovisko DOSS:

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 23 – 41 Třešť nejsou v k. ú. Dlouhá Brtnice vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).

Protože nejsou v k. ú. Dlouhá Brtnice dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek ani námitek a s jeho řešením souhlasí.

Pro úplnost uvádíme, že v k. ú. Dlouhá Brtnice nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb ani sesuvná území.

Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko Obvodního báňského úřadu v Brně.

 

Stanovisko pořizovatele:

Bez připomínek.

 

 

 

 

 

22. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

 

Stanovisko DOSS:

     Hasičský záchranná sbor kraje Vysočina - územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení předložený návrh zadání územního plánu výše uvedené obce.

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina – územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava nemá k návrhu zadání územního plánu obce Dlouhá Brtnice žádných připomínek.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

 

23. Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13, 601 42 Brno

 

Stanovisko DOSS:

1.      Dle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením   § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, v k. ú. Dlouhá Brtnice, vše kraj Vysočina není evidován žádný dobývací prostor.

S ohledem na uvedenou skutečnost, zdejší úřad k Vašemu záměru v předmětných katastrálních územích nemá připomínek.

2.      Dále Vás tímto upozorňuji, že k předmětné záležitosti je nutno si vyžádat stanovisko MŽP - OVSS VII, Mezírka 1, 602 00 Brno, které ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění, které ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 citovaného zákona vede evidenci chráněných ložiskových území.

3.      Toto stanovisko ze strany zdejšího úřadu lze současně považovat za dohodu ve smyslu § 20 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Uvedené instituce byly vyzvány a vyjádřily se k zadání územního plánu obce. Bez nutnosti doplnění textu zadání.

 

 

24. Obvodní báňský úřad Liberec, tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec

 

      Stanovisko DOSS:

Obvodní báňský úřad v Liberci, jako dotčený orgán státní báňské správy z hlediska ochrany a využití radioaktivních surovin, sděluje, že na předmětném území není stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní ložiska radioaktivních nerostů a nemá tedy z hlediska horních předpisů námitky k Návrhu zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice.

Upozorňujeme Vás, že v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších zákonů, se ke zpracované dokumentaci musí vyjádřit:

·        Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VII v Brně

·        Obvodní báňský úřad v Brně z hlediska ochrany a využití ostatních ložisek nerostů

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

 

25. Vojenská ubytovací a stavební správa, Dvořákova 12, 371 82 České Budějovice

 

Stanovisko DOSS:

     Z hlediska hájení zájmů vojenské správy sděluji, že s návrhem zadání souhlasím. V tomto území platí „Generální souhlas” vojenské správy.

    

Stanovisko pořizovatele.

     Bez připomínek.

 

26. Úřad pro civilní letectví ČR, sekce letová a provozní, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

 

Stanovisko DOSS:

     Úřad pro civilní letectví nemá připomínky k projednání návrhu zadání ÚP obce Dlouhá Brtnice, vzhledem k tomu, že nepředpokládáme střet se zájmy civilního letectví.

 

Stanovisko pořizovatele:

Bez připomínek.

 

 

29. Lesy České republiky, Lesní správa Telč, Slavatovská 123, 588 56 Telč

      

Stanovisko DOSS:

Na základě Vaší žádosti o vyjádření ve věci „Územního plánu obce Dlouhá Brtnice” sdělujeme: Lesy České republiky, Lesní správa Telč nemá námitek ani připomínek k předloženému zadání pro vypracování ÚP obce Dlouhá Brtnice.

 

Stanovisko pořizovatele:

            Bez připomínek.

 

 

30. Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno

 

Stanovisko :

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. a Metodického pokynu ústředního vodohospodářského orgánu č. j. 4370/ORVH/1977 vydává organizace Povodí Moravy, s. p. Brno, jako správce povodí k předložené dokumentace vyjádření:

a)          Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Směrným vodohospodářským plánem. Uvedený záměr je tedy možný.

b)         Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách  o změně některých zákonů souhlasíme s uvedeným záměrem.

       Upozorňujeme:

1)           Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku - u významných vodních toků nejvýše do 8 m od břehové hrany, u drobných vodních toků nejvíce v šířce do 6 m od břehové čáry.

2)           Nově navrženou zástavbu podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu             s požadavky Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Uvedené požadavky jsou v návrhu zadání obsaženy. Bez nutnosti doplnění textu zadání.

 

 

32. Ředitelství silnic a dálnic ČR, TÚ Šumavská 33, 659 77 Brno

 

Stanovisko :

V textové části zadání J „Požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady” na str. 9 jsou respektovány naše připomínky a požadavky, vyjádřené v rámci zajištění podkladů pro zpracování ÚPN obce Dlouhá Brtnice dopisem č. j. 6959/03 – 10331 begin_of_the_skype_highlighting              6959/03 – 10331      end_of_the_skype_highlighting ze dne 4. července 2003, které pro zpracování ÚPN obce Dlouhá Brtnice zůstávají nadále v platnosti.

Vlastní návrh ÚPN obce Dlouhá Brtnice s námi a zástupci odboru dopravy KÚ kraje Vysočina v rozpracování znovu projednejte.

S výsledkem připomínkového řízení nás seznamte a k dalšímu jednání přizvěte našeho zástupce. Toto vyjádření nenahrazuje rezortní vyjádření ke všem druhům dopravy.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez nutnosti doplnění textu zadání.

 

34. Centrum dopravního výzkumu Praha, Thámova 7, 186 00 Praha 8

 

Stanovisko

K zadání územního plánu obce Dlouhá Brtnice nemáme připomínek.

Dalším projednáváním územně plánovací dokumentace je pověřeno Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

 

35. České dráhy, s. o. divize dopravní cesty o. z., nábřeží L. Svobody 12, 110 14 Praha

 

      Stanovisko:

Řešené katastrální území je situováno mimo stávající i výhledové zájmy železniční dopravy, proto není k návrhu zadání územního plánu obce žádných zásadních připomínek.

Pokud by stavby v řešeném území kolidovaly s obvodem a s ochranným pásmem dráhy, je třeba respektovat ochranné pásmo dráhy dle § 4, 4a, 8, 9 a následujících a postupovat ve smyslu ustanovení Zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách a zásahy do zájmů dráhy projednat s drážním úřadem, ČD DDC - Stavební správa Plzeň a s příslušnými orgány ČD, které stanoví případné podmínky stavební činnosti v obvodu a v ochranném pásmu dráhy.

      

Stanovisko pořizovatele:

            Bez připomínek.

 

 

36. Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy, pracoviště Jihlava

      Fritzova 4, 586 01 Jihlava

 

Stanovisko:

ZVHS OpM, pracoviště Jihlava souhlasí s návrhem zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice

 

Stanovisko pořizovatele:

Bez připomínek.

 

 

37. Správa vojenské dopravy Olomouc, třída 1. máje 1, 771 00 Olomouc

 

      Stanovisko:

Na základě Vaší žádosti o sdělení našeho stanoviska k „Návrhu územnímu plánu obce Dlouhá Brtnice” ze dne 25. července 2003, Vám sděluji, že z hlediska zájmů vojenské dopravy, nemáme žádné návrhy ani připomínky.

 

Stanovisko pořizovatele:

            Bez připomínek.

 

38. Správa a údržba silnic, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

      

Stanovisko:           

      Jako majetkový správce silnic III. třídy, která prochází obcí Dlouhá Brtnice, nemáme k předloženému zadání žádných námitek. Z hlediska dlouhodobého výhledu uspořádání silniční sítě by měla být zohledněna především vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 

Stanovisko pořizovatele:

            Bez připomínek.

 

 

39. Vodárenská akciová společnost, a.s., Žižkova 93, 586 01 Jihlava

 

Stanovisko:

Vodárenská akciová společnost, a. s. divize Jihlava Vám tímto oznamuje, že k zadání územního plánu obce Dlouhá Brtnice nemá žádných námitek a připomínek.

V katastrálním území obce Dlouhá Brtnice se nenachází žádné vedení a zařízení provozované VAS, a. s. divize Jihlava.

Provozování vodovodu a kanalizace v obci Dlouhá Brtnice si zajišťuje sám obecní úřad, jako vlastník veřejného vodovodu a kanalizace v obci.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

 

40a. JmP, a.s. Brno, Plynárenská 1, 602 00 Brno

 

Stanovisko:

Zadání plynem je řešeno v bodě J zadání. Koncept věrně zobrazuje stávající stav plynofikace obce. Obec je zásobována plynem STL rozvodem napojeným z VTL RS umístěné ve východní části obce - ve směru na Brtničku. Vybudovaná STL místní síť má kapacitní rezervu pro pokrytí případných dalších odběrů dle územního plánu.

Stávající plynárenské zařízení požadujeme v územním plánu respektovat, jiné požadavky ani připomínky nemáme.¨

S konceptem územního plánu souhlasíme.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

40b. JmP, a.s. Brno, Plynárenská 1, 602 00 Brno

 

Stanovisko DV Jihlava:

      V k. ú. Dlouhá Brtnice se nachází VTL dálkové plynovody v naší operativní správě o dimenzích DN 300 a dále zařízení aktivní protikorozní katodové ochrany (kabely, kiosek SKAO, anodové uzemnění).

   Na VTL plynovody se dle zákona .č 458/2000 Sb. vztahují ochranná a bezpečnostní pásma, která jsou vymezena vodorovnou vzdáleností měřenou od povrchu plynovodu na obě strany.

   Ochranné pásmo činí u všech VTL plynovodů 4 m. Velikost bezpečnostního pásma je u plynovodu DN 300 40 m. Ochranné pásmo zařízeních protikorozní katodové ochrany je 1 m.

     Výše uvedená pásma je nutné při zpracování územního plánu řešeného území respektovat.

     V k. ú. Jeclov a Bradlo se v současné době nenachází VTL plynovodní zařízení v naší operativní správě.

 

Stanovisko Provozní správy Jihlava:

Na katastrálním území Dlouhá Brtnice se nachází vysokotlaká regulační stanice zemního plynu (VTL RS) a středotlaké (STL) plynovodní rozvody. Obě tato zařízení jsou ve JMP, s. s. Brno, Provozní správa Jihlava. VTL RS a STL plynovody jsou jako plynárenská zařízení dle zákona 458/2000 Sb. chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu.

Ochranné pásmo u uvedeného zařízení činí:

a) u STL plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1m na obě strany od jejich půdorysu.

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu.

c) u VTL  regulační stanice plynu 4 m na všechny strany od půdorysu.

Na VTL regulační stanici plynu se dle zákona 458/2000 Sb. dále vztahuje bezpečnostní pásmo, které je určeno k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. V případě VTL RS je bezpečnostní pásmo, prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, a to ve velikosti 10 m.

Stávající VTL regulační stanice plynu 800/2/1 na k. ú. Dlouhá Brtnice svým výkonem odpovídá podmínkám pro rozvoj řešeného území.

 

Stanovisko pořizovatele:

        Požadavky na respektování stávajících plynovodních zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem je v textu zadání obsažen.

     Bez nutnosti doplnění textu zadání.

 

 

41. JmE, a.s., odbor rozvoje, Lidická 36, 659 44 Brno

 

Stanovisko:

K předloženému návrhu zadání nemáme z hlediska koncepčního rozvoje nových zařízení distribuční soustavy VVN 110 kV a VN 22 kV žádné připomínky. Z hlediska stávajících zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a správě JME, a. s. a z hlediska výstavby nových distribučních zařízení NN, vyplývajících z aktuálních požadavků na připojení nových odběrných míst či navýšení rezervovaných příkonů u stávajících odběrných míst je třeba obrátit na JME, a. s., divizi Správa sítě - útvar Přístup síti, Masarykovo náměstí 10, 586 01 Jihlava.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Koncept územního plánu bude v rozpracovanosti s JME Jihlava projednán.

Bez nutnosti doplnění textu zadání.

 

 

42. ČEPS a.s., provozní správa Morava-jih, Komárovská 12, 617 00 Brno

      

Stanovisko:

     Sdělujeme Vám, že v tomto prostoru se elektrické vedení 220 kV a 400 kV nenachází. K uvedené akci nemáme žádné požadavky ani připomínky.

 

Stanovisko pořizovatele:

            Bez připomínek.

 

43. České radiokomunikace a. s., pracoviště ÚTS Strahov, Skokanská 1, 169 00 Praha 6

 

Stanovisko:

     K návrhu zadání pro vypracování ÚP obce Dlouhá Brtnice nemáme připomínky.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

 

44. Český Telecom, a. s. , Divize sítí, provoz sítě - region Morava, ochrana sítí,

      Polenská 2c, 586 46 Jihlava

 

Stanovisko:

V katastrálním území Dlouhá Brtnice se nachází podzemní telekomunikační zařízení v naší správě. Trasa našeho zařízení včetně ochranného pásma musí být plně respektována dle Zákona č. 151/200 Sb. o telekomunikacích, ve znění Vyhlášky č. 324/1990 Sb. Požadujeme zakreslení trasy našeho zařízení do situace ÚP. Jakákoli zemní a stavební činnost v blízkosti této trasy musí být s námi předem projednána ve všech stupních PD.

Podklady pro zakreslení našeho zařízení do situace ÚP Vám poskytne odd. technické dokumentace Českého Telecomu, a. s. v Jihlavě.

Proti návrhu ÚP nemáme žádné zásadní technické připomínky.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Požadavek na zakreslení a respektování zařízení Českého Telecomu, a.s. včetně ochranného pásma je v textu zadání obsažen.

    

45. Územní středisko záchranné služby, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

      

Stanovisko:

     Územní středisko záchranné služby Jihlava, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem MUDr. Janem Sedlákem, nemá ve smyslu ustanovení stavebního zákona           č. 50/1976 Sb. v platném znění zásadní připomínky k návrhu zadání pro vypracování návrhu územního plánu obce Dlouhá Brtnice, pokud bude při řešení koncepce územního plánu obce Dlouhá Brtnice zajištěna možnost průjezdu v celé šíři vozovky pro vozidla RLP v případě nutného zásahu.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez nutnosti doplnění textu zadání.

 

47. Česká geologická služba – Geofond, Kostelní 26, 170 06 Praha 7

 

Stanovisko:

      Po prostudování zaslaných podkladů a map uložených v ČGS - Geofond jsme dospěli k těmto záměrům:

1.      Zájmové území se nachází na mapě 1 : 50 000, list 23 - 41 Třešť

2.      V zájmové území nebyly zaznamenány žádné zvláštní podmínky geologické stavby (poddolovaná území, sesuvy, výhradní ložiska nerostných surovin ani území s předpokládanými výskyty ložisek, tj. prognózy).

     ČGS - Geofond nemá žádné připomínky ke zpracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice.

 

 Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

 

48. Obec Pavlov

 

Stanovisko :

Obec Pavlov nemá k Zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice žádné připomínky ani výhrady.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

51. Město Brtnice

 

Stanovisko :

Rada města Brtnice souhlasí s textem „Zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice”.

 

Stanovisko pořizovatele:

Bez připomínek.

 

 

52. Obec Brtnička

 

Stanovisko :

Obec Brtnička nemá žádných připomínek k tomuto návrhu.

 

Stanovisko pořizovatele:

     Bez připomínek.

 

 

61. EXCON, Sokolovská 187/203, 198 00 Praha 9 - Vysočany

 

Stanovisko:

Žádáme Vás tímto o doplnění našeho záměru stavby větrných elektráren do právě projednávaného návrhu zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice. Zasíláme Vám situace umístění jednotlivých větrných elektráren a žádáme Vás o její zapracování do výše zmiňovaného návrhu.

 

Stanovisko pořizovatele:

Posouzení záměru a případné začlenění do ÚPD bude provedeno v konceptu územního plánu. Záměr je třeba posoudit zpracovatelem územního systému ekologické stability, a dále je třeba koordinovat postup obcí, kterých se záměr týká..