Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Obecní úřad > Územní plán > Zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice

Zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice

 

červenec 2003

Schválené usnesením ze VI. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,

konaného dne  22. září 2003

Luboš Krátký Ing. Marcela Kubínová
starosta obce místostarosta obce

     

V souladu se zákonem č. 50 / 1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 135 /2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a její přílohou č. 1  je stanoven obsah zadání územního plánu obce Dlouhá Brtnice takto:

 

OBSAH ZADÁNÍ :

1.  ÚVOD

2. ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

A) Důvody pro pořízení územního plánu obce a stanovení hlavních cílů rozvoje území.

B) Výčet katastrálních území  tvořících území obce a vymezení řešeného území.

C) Požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku a  z programů rozvoje kraje, okresu a obce

D) význam a funkce obce ve struktuře osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů v území

E) Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů.

F) Požadavky a podmínky pro rozvoj obce, požadavky na zohlednění hodnot jejího území (historických, kulturních urbanistických  a přírodních)

G) Požadavky na vymezení zastavitelných území.

H) Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek, na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny, včetně ochrany  zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL) a na územní systém ekologické stability (ÚSES).

I) Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem.

J) Požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady.

K) Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu, ochrany před povodněmi)

L) Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi.

M) Požadavky na nutné asanační zásahy. Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby.

N) Okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů

O) výkres limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených záplavových území

P) Požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu a návrhu, včetně požadavků na regulaci využití a uspořádání ploch

 

3. Problémový výkres (nepovinná součást zadání)

  

1. ÚVOD

 

Obec Dlouhá Brtnice nemá schválenou ani zpracovanou žádnou územně plánovací dokumentaci. Dlouhá Brtnice má zpracovanou pouze urbanistickou studii sídelního útvaru, kterou zpracovala v roce 1992 Projekční  a realitní kancelář - ing.arch. Štefl. Tato studie byla částečně projednána. Dále byly zpracovány průzkumy a rozbory pro ÚPD v rámci zpracování zájmového území Stonařova. Ty byly zpracovány v roce 1985 a nebylo na nich pokračováno.

 

Pořizovatelem územního plánu obce bude Obecní úřad Dlouhá Brtnice.

 

2. ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

A) Důvody pro pořízení územního plánu obce a stanovení cílů rozvoje území

 

Obec Dlouhá Brtnice leží asi 20 km jižně od Jihlavy  a asi 25 km  od Moravských Budějovic na křižovatce silnic  I / 38 Znojmo - Jihlava a III / 4036 Pavlov- Opatov .

Dostupnost těchto měst ( zejména Jihlavy), pracovní příležitosti v okolí ( Stonařov, Hladov)  a poloha při významné komunikaci vyvolává zájem o výstavbu v obci a potřebu stanovení její koncepce.

Rovněž příprava přeložky I / 38  vyžaduje vymezení rozvojových ploch obce a zpracování územního plánu obce.

V neposlední řadě je důvodem  také zlepšení možností a úspěšnosti obce při získávání dotací.

Územní plán obce Dlouhá Brtnice je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy v území v návrhovém období do r. 2020 (s mezietapami v r. 2005 a 2010).

 

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

  • zachovat  a zvýraznit tradiční urbanistickou strukturu obce, respektovat urbanistické hodnoty obce

  • stanovit koncepci  pro novou bytovou výstavbu zejména včetně ploch pro občanskou  vybavenost souvisejících s touto výstavbou

  • prověřit možnosti pro umístění ploch pro výrobní činnosti a pro drobnou místní výrobu

  • stanovit zásady řešení dopravy v obci, zejména koordinovat rozvoj obce s přípravou přeložky

  • silnice I / 38 v řešeném území obce

  • stanovit koncepci technické vybavenosti, zejména zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod

  • zvýšení rekreačního a turistického významu obce

  • zajistit zachování a rozvíjení přírodních hodnot krajiny celého řešeného území zpracovat návrh místního územního systému ekologické stability

  • zkvalitnit životní prostředí v obci

  • stanovit regulační zásady výstavby v obci

 

Územní plán vypracovat pro návrhové období do r. 2020.

Předpokládaná lhůta aktualizace je min. 1 x  za 4 roky po schválení územního plánu obce

Schválením územního plánu obce vznikne povinnost trvalého sledování aktuálnosti územního plánu a v případě potřeby předložení návrhu na zpracování změny dokumentace.

 

B) Výčet katastrálních území, tvořících území obce a vymezení řešeného území

 

     Územní plán bude zpracován pro celé území obce, tedy pro katastrálním území Dlouhá Brtnice - území obce je zároveň řešeným územím územního plánu. Velikost katastrálního území je 1142 ha. 

Sousedními územními obvody jsou katastrální území ( k.ú.) a obce:

- k.ú. : Pavlov, Otín, Stonařov, Jestřebí, Brtnička,Opatov, Hladov, Nepomuky

- obce: Pavlov, Otín, Stonařov, město Brtnice, Brtnička, Opatov, Hladov, Stará Říše

 

C) Požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku a z programů rozvoje kraje, okresu a obce ÚP VÚC a z programu rozvoje okresu a obce

 Území okresu Jihlava bylo řešeno územním plánem velkého územního celku Českomoravská vrchovina - změny a doplňky ÚPN VÚC- II. Fáze (Urbion Bratislava - 1990) u něhož však již uplynulo návrhové období  a slouží jako územně plánovací podklad.

V současné době je zpracováno a schváleno zadání pro územní plán velkého územního celku kraje Vysočina. Navržené řešení územního plánu musí být s těmito materiály koordinováno.

Územní plán dále koordinovat s územně plánovací dokumentací (i rozpracovanou) a územně plánovacími podklady okolních obcí a s dokumenty strategického plánování.

Závazně bude použito:

- Dokumentace přeložky I / 18 ( stavební úzávěra 50 m od osy komunikace)

Směrně bude použito:

urbanistická studie obce Dlouhá Brtnice ( ing. arch. Štefl 1992)

průzkumy a rozbory pro zájmové území Stonařovska

 

D) Význam a funkce obce ve struktuře osídlení, požadavky vyplývající z širších vztahů v území

 

Obec Dlouhá Brtnice  se nachází v jižní části Českomoravské vrchoviny leží cca 20 km jižně od Jihlavy v nadmořské výšce 610 m.n.m. Obcí prochází silnice I / 38 Jihlava-  Znojmo, bývalá císařská silnice Praha- Vídeň.

Původní sídlo na křižovatce historických cest. Historie obce je sledovatelná od roku 1355,  vznik obce se předpokládá ve 2. polovině   13. století. V obci je několik kulturních památek, z nichž nejvýznamnější je kostel sv. Václava. Významná je i dostupnost významných kulturních památek regionu ( Telč, Brtnice, Nová Říše ,Třešť, a.j.)

V okolí obce je kvalitní krajina rekreačně využívaná zejména pro letní rekreaci.

Ve  střediskové soustavě osídlení patřila obec pod Stonařov.

 Význam obce v současné době nyní dán především polohou u významné komunikace – dostupností  Jihlavy a pracovních příležitostí podél I / 38.

Obec je významným sídlem mikroregionu , dopravní křižovatkou,  jsou zde situovány drobné podnikatelské aktivity a občanská vybavenost a služby ( základní škola 1- 3, mateřská škola,  kulturní dům, sportovní plochy, pošta , prodejny, motel a.j.,)

 Mimo soustředěnou zástavbu sídla jsou v řešeném území ještě další od sídel oddělené části , a to zejména mlýn u Dolního rybníka, rekreační objekty u rybníka U Kumštýřů,  hájovna

SML Jihlava u Hladova, chaty aj. Ty jsou zakresleny jako součást současně zastavěného území obce v grafické části zadání (výkres limitů využití území).

 

E) Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů obce a výhledů

 V územním plánu počítat smírným nárůstem počtu obyvatel obce odůvodněným zájmem o bytovou výstavbu v obci. Obyvatelé mohou využívat i pracovní příležitosti i mimo obec, dostupné jsou pracovní příležitosti  v Jihlavě, Stonařově a Hladově.

Územní plán prověří situování zařízení základní občanské vybavenosti a zařízení každodenní rekreace v obci pro stávající i novou bytovou výstavbu.

Předpokládaný vývoj trvale bydlících obyvatel

 

 Sídlo

1991

2001

2010

2020

 Dlouhá Brtnice

 

 

372

356

360

370

 

Předpokládaný počet pracovních příležitostí v obci

 

  SEKTOR

2001

2010

2020

  I. SEKTOR (zemědělství)

17

17

15

  II. SEKTOR (průmysl)

20

30

40

  III. SEKTOR ( obč. vybavenost)

5

8

10

  CELKEM

42

55

65

 

Předpokládaný pohyb za prací

 

  Obec Dlouhá Brtnice

2001

2020

  Počet pracujících obyvatel

160

150

  Počet pracovních příležitostí

42

65

  Pracuje v místě bydliště

30

40

  Vyjíždí za prací

130

110

  Dojíždí za prací

12

25

  Saldo pohybu za prací

118

85

  

F) Požadavky a podmínky pro rozvoj obce, požadavky na zohlednění hodnot jejího území (historickým, kulturních,urbanistických a přírodních)

 

Omezující podmínky rozvoje obce:

Omezující podmínky jsou popsány v limitech využití území (omezení vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí) a v problémovém výkrese (omezení vyplývající z využití území)

 

·   možnosti rozvoje Dlouhé Brtnice jsou limitovány především silnicemi - I / 38 a stavební uzávěrou na trasu obchvatu a silnicí III / 4036, dále členitostí terénu,  koridory inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy, ochrannými pásmy vodních zdrojů, hygienicky pak zemědělským areálem a jeho ochranným pásmem.

·   rozvoj sídla musí respektovat terénní reliéf, přírodní podmínky území a krajinářské  hodnoty území

·   rozvoj sídla musí respektovat omezení vyplývající z dochovaných urbanistických hodnot stávající zástavby, zejména chránit nemovité kulturní památky a původní urbanistická jádro obce, tj. zástavbu podél silnice na Pavlov

·   při rozvoji obytného území obce je třeba respektovat požadované vzdálenosti mezi obytnou zástavbou       a výrobním územím obce a obytnou zástavbou a dopravními stavbami,

·   plochy pro bydlení budou navrženy převážně formou nízkopodlažní výstavby RD;

·   případné výrobní území bude rozvíjeno v návaznosti na stávající výrobní ev. zemědělské areály

·   nová zástavba nebude navrhována v ochranných  pásmech vodních zdrojů

·   nová zástavba bude respektovat trasy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma

·  nová zástavba bude respektovat trasy dopravních staveb a jejich ochranných a hygienických    pásem, zejména  trasu pro připravovanou přeložku silnice I /38

·  ostatní omezení jsou zakreslena a popsána jako limity využití území

Rozvojové směry

Dlouhá Brtnice

-         nové plochy budou přednostně navrženy v návaznosti na stávající obytné území a v návaznosti na současně zastavěné obce .Všechny rozvojové lokality  obce si vyžádají investice do technické infrastruktury.

-         Hlavní směry rozvoje nové bytové výstavby byly prověřeny v urbanistické studii z roku 1992 ,  tyto lokality budou částečně zahrnuty do předběžného vymezení rozvojových ploch

v problémovém výkrese po zohlednění aktuálního stavu v území

-         při návrhu ploch pro obytnou výstavbu je třeba především využít proluk a lokalit v současně zastavěném území obce, nové plochy budou navrženy v návaznosti na současně zastavěné území obce

-         rozvoj obytného území obce je možný především směrem severovýchodním, rozvoj v tomto  směru je limitován   trasou vysokotlakého plynovodu a jeho ochranným a bezpečnostním pásmem

-         další rozvojová plocha obce se nachází směrem severozápadním západně od dnešní polohy silnice I / 38

-         Rozvoj výrobního území obce je možný především v západní části obce v návaznosti na areál zemědělského družstva.

-       Předběžné vymezení rozvojových lokalit je vymezeno v problémovém výkrese, a dále v kapitole N )Okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů.

-       V územním plánu budou uvedeny plochy, jejichž využití je podmíněno realizací obchvatu

Další doplňující požadavky

-    Lokality budou navrženy s respektováním pohledových horizontů a výškové gradace území

-         Nová obytná zástavba bude navržena především jako nízkopodlažní (rodinné  domy), bude vybrána lokalita pro výstavbu bytových domů ( sociální byty se státním příspěvkem)

-    pro všechny funkční plochy budou stanoveny regulativy využití území

 

G) Požadavky na vymezení zastavitelných území

 

·   Bude vyznačena hranice současně zastavěného území obce podle § 139a stavebního zákona.

·   Bude vyznačena hranice současně zastavěného území obce podle vyhlášky č. 13 /1994 Sb.o ochraně zemědělského půdního fondu

·   Doporučujeme vyznačit hranice zastavěného území sídla k 1. 9. 1966 -  pouze ve výkresu záboru ZPF .

·   Bude vyznačena hranice zastavitelného území .

 

H) Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí, zdravých životních podmínek,

     na využitelnost přírodních zdrojů a ochranu krajiny (včetně ochrany zemědělského    půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkcí lesa ( PUPFL)         a na územní systém ekologické stability

 

 

Obytné prostředí - základním cílem územního plánu je zajištění optimálního životního prostředí pro obyvatele. S ohledem na zajištění kvalitního životního prostředí pro obyvatele je třeba navrhnout rozvoj tak, aby nové plochy nebyly ovlivňovány negativními vlivy vnějšího prostředí.

 

Ovzduší –Dlouhá Brtnice  je plynofikována, výhledově počítat s plynofikací rozvojových ploch

 

Nenavrhovat k zástavbě nevhodné inverzní plochy v údolích vodotečí.

Rozptylová studie emisí nebude součástí územního plánu, respektovat zákon č. 86 / 2002 Sb.

O ochraně ovzduší.

Na řešeném území se nenachází velké zdroje znečištění ovzduší a ani nebudou navrženy.

 

Hluk - nenavrhovat novou zástavbu ve stávajících hlukových ochranných pásmech,

zejména stávajících a výhledových komunikací.

Předcházet negativním vlivům na ŽP vhodným vedením tras komunikací  a vytvářením

územních izolačních pásů

 

Znečištění vodních toků

Zlepšení čistoty vodních toků řešit dostavbou kanalizace a zajištění čištění odpadních vod.

 

Územní plán musí respektovat ochranu vodních zdrojů určených pro hromadné zásobování

obyvatelstva.

 

Půda - nutnost provedení protierozních opatření v zemědělské krajině, navrhnout ochranu okrajové zástavby před extravilánovýni vodami

Navrhnout výsadbu rozptýlené zeleně v krajině s vazbou na  územní systém ekologické stability

 

Ochrana přírody a krajiny, zeleň - respektovat krajinný ráz, vyhodnotit stávající zeleň v krajině a sídle

Chráněná území – v k.ú. Dlouhá Brtnice nejsou vyhlášena  zvláště chráněná území.

 

Významné krajinné prvky - respektovat významné krajinné prvky „ze zákona o ochraně přírody a krajiny“, tj. lesy, údolní nivy, rybníky, vodní toky a mokřady

 

Evidované významné krajinné prvky

- Pod silnicí - lokalita výskytu chráněných a v regionu vzácných druhů rostlin

 

Registrované významné krajinné prvky- v řešeném území nejsou

 

Památné stromy - v řešeném území nejsou vyhlášeny žádné památné stromy

 

Územní systém ekologické stability

 

Součástí řešení územního plánu bude návrh místního systému ekologické stability (ÚSES)

Lokální ÚSES pro katastrální území Dlouhá Brtnice zpracován není a bude zpracován v rámci konceptu územního plánu.

Dle územně technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES zasahují do řešeného území skladebné prvky regionálních a nadregioníálních ÚSES, v severní části katastru se nachází regionální biokoridor RK 509, malou část částí do řešeného k.ú. zasahuje regionální biocentrum 660 Veselský vrch.

Místní systém bude zpracován v souladu s územně technickým podkladem nadregionálních a regionálních  ÚSES.

Místní systém ekologické stability bude zpracován podle Metodiky zapracování ÚSES    do územních plánů obcí a Návodu na užívání ÚTP.

V územním plánu obce budou u prvků (nebo skupin prvků) ÚSES stanoveny v závazné části přehledným způsobem minimálně následující základní atributy (regulativy): funkční typ a biogeografický význam, typ cílového společenstva (= cílový typ ekosystémů), způsob ochrany prvků a základní využívací podmínky. Prvky ÚSES budou nezastavitelným územím.

 

Ochrana ZPF a PUPFL

     Součástí územního plánu bude též zemědělská příloha, která bude vypracována na základě zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a zákona č. 289/1995 Sb.o lesích. Koncept a návrh územního plánu budou zpracovány v souladu se shora citovanými zákony a vyhláškami, metodickými a prováděcími pokyny k nim.

Další požadavky:

-       orgán státní správy lesů požaduje zdůraznit podmínku ochrany lesa včetně ochranného pásma ve smyslu výše citovaného lesního zákona v platném znění.. V případě, že by územní plán navrhoval dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ( včetně dotčení  ochranného pásma lesa), je zpracovatelům nebo pořizovatelům územně plánovací dokumentace stanovena povinnost dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními lesního zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ( v textové i grafické části) a navrhnout alternativní řešení.

-       U lokalit umístěných na půdách vysoce chráněných (I. a II. třída ochrany) a u lokalit porušujících zásady ochrany zemědělského půdního fondu §4 a §5 zákona budou vyhodnoceny alternativy.

 

I) Požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich

     ochranných pásem

·   V řešeném území se nenachází památkově plošné chráněné území a ochranné pásmo tohoto  území.

·   Objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek budou uvedeny v textové části a vyznačeny v hlavním výkrese. Seznam nemovitých kulturních památek je uveden v limitech využití území.

·   V územním plánu budou obsaženy zásady ochrany území z hlediska archeologických zájmů

     nebo budou zakresleny již evidované archeologické lokality

·   Zpracovatel vyhodnotí tzv. architektonicky významné objekty, tj. objekty významné           architekturou nebo svou polohou pro obraz sídla.

 

 

J) Požadavky na řešení koncepce dopravy, občanského a technického vybavení

      a nakládání s odpady

 

ŘEŠENÍ KONCEPCE DOPRAVY

 

·   územím obce procházejí tyto silnice:

     I / 38           Česká Lípa – Mladá Boleslav- Jihlava -  Znojmo – státní hranice ( E – 59 )

     III/4036      Pavlov-  Dlouhá Brtnice - Opatov

   

·   obě silnice v současné době procházejí zastavěným územím Dlouhé Brtnice a  zároveň zabezpečují přímou obsluhu objektů v zastavěném území

·   v rámci návrhu širších vztahů i vlastního řešeného území obce nutno respektovat závěry vyhledávací studie Přeložka silnice I / 38 Jihlava – Znojmo vypracované HBH- projektem v roce 1996. Na tuto trasu silnice , vedenou západně mimo zástavbu obce Dlouhá Brtnice byla v roce 1998 vyhlášena stavební uzávěra – respektovat a zakreslit do územního plánu V místě křížení silnice III / 4036 s přeložkou silnice I / 38 je navržena mimoúrovňová křižovatka s nadjezdem silnice I / 38. V průběhu roku 2004 předpokládá Ředitelství silnic a dálnic  ČR zadání technické studie I / 38 v úseku Dlouhá Brtnice.- obchvat. V případě , že studie bude dokončena do termínu odevzdání konceptu, bude studie zapracována  do konceptu územního plánu.

·   Silnice III/4036 byla v zastavěné části zrekonstruována v roce 2002, dále bude upravena v rámci úpravy silnice I/38 v dalším průběhu s odstraněním dopravních závad a zlepšením technických parametrů stávající trasy.

·   Navrhnout chybějící chodníky podél silnic, zejména I/38,  řešit pěší propojení obou částí obce rozdělených silnicí do doby výstavby přeložky

·   Navrhnout řešení autobusových zastávek- v současné době jsou situovány stání autobusové dopravy v těsné blízkosti křižovatky I/38 a III/4036. Výhledově je nutno počítat s přemístěním těchto stání do vhodnějšího prostoru, včetně odpovídajícího zázemí pro cestující

Další požadavky na řešení územního plánu

·   U pozemních komunikací v zastavitelném území navrhnout funkční třídy a kategorie

·   Při určení dopravní intenzity vycházet ze sčítání dopravy v roce 2000

·   Řešit parkování v sídle, zejména u objektů občanské vybavenosti, v územním plánu provést bilanci statické dopravy.

·   Zakreslit ochranná pásma jednotlivých druhů doprav, čísla komunikací

·   Trasy inženýrských sítí volit tak aby bylo dotčení silnic minimalizováno

·   Vyhodnotit a navrhnout zemědělskou dopravu v obci

·   Doplnit návrh o cyklistické stezky v sídle a okolí.

·   Zakreslit rozhledové pole na křižovatkách

·   Navrhnout umístění čerpací stanice pohonných hmot

 

Železniční doprava:

·   řešeným územím železnice neprochází

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST

 

a) Zařízení občanské vybavenosti budou přednostně umisťována do funkčních zón občanské

     vybavenosti.

b) V ostatních funkčních zónách bude občanská vybavenost umisťována podle regulačních

     zásad.

c) Územní plán prověří situování základní občanské vybavenosti a hřišť pro novou bytovou výstavbu v obci

d) Ostatní  požadavky na řešení občanské vybavenosti jsou uvedeny  v požadavcích rozvoje obce plynoucích z průzkumů a rozborů ( kapitola N )

 

TECHNICKÁ VYBAVENOST

 

Vodohospodářská zařízení

Vodní toky, vodní nádrže

Řešeným územím protéká vodní tok Čimbordy, Dolnomlýnský potok, Karlínský potok, a

Lísek, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Jihlava

Dále severní částí katastru protéká vodní tok Jihlávka , který je ve správě  Povodí Moravy, s.p.

Na území katastru se nachází několik rybníků, nejvýznamnější jsou Lísek, Dolnomlýnský,

Grošák a V Boroví.

V textové i grafické části uvést názvy vodních toků  a vodních ploch a jejich správce a

uživatele .

 

Záplavové území  - záplavové území Jihlávky ani ostatních vodních toků není vyhlášeno

 

Další požadavky:

Stanovit a uvést do textové části ÚP volné manipulační a ochranné pruhy podél toků

V rámci zpracování územního plánu navrhnout protierozní opatření, která zamezí vodní erozi a splachům půdy.

Řešit problematiku extravilánových vod.

Navrhnout obnovu Dolního rybníka , výstavbu rybníků jižně pod obcí  a mezi rybníky  Dolní  a U Kumštárů.

Prověřit obnovu bývalých rybníků na katastu.

 

 

 

 

 

Zásobování vodou

 

Dlouhá Brtnice je zásobována pitnou vodou z veřejného obecního vodovodu, ze soukromého vodovodu a z vlastních studní.

Obecní vodovod - obec Dlouhá Brtnice má v provozu 2 vrty nacházející se západně od obce u silnice III/ 4036

Voda je z vrtů čerpána do zemního vodojemu o obsahu 100 m3. Výtlačné potrubí je z každého vrtu samostatné a je položeno do společné rýhy se zásobovacím řádem.

Vodovodní rozvody po obci zásobují většinu obce.

Obecní vodovod ( 2 vrty DB1 a DB2) mají ochranná pásma stanovena vodohospodářským rozhodnutím  č.j.Žp/VOD-5811/ 93-Vod-235 ze dne 16.11.1993.

Pro posílení obecního vodovodu byl proveden další vrt (DB3) stavba je provedena avšak vrt není napojen pro problémy s kvalitou vody.

Soukromý vodovod Lichvice – jedná se skupinový gravitační vodovod ze studní jižně od Dlouhé Brtnice pro část obce. Vodovod zásobuje 30 rodinných domků a průmyslovou výrobu v původních prostorách Druposu v.d. v likvidaci. Vodovod má zpracované ochranné pásmo, které však není vyhlášeno.

 

V územním plánu bude navrženo zásobování pitnou vodou z obecního vodovodu, bude dále počítáno s výhledovým posílením tohoto vodovodu na základě hydrogeologického průzkumu z nových zdrojů. Vrty DB1 a DB 2  budou dotčeny přeložkou silnice I / 38.

Pro výhledovou zástavbu se předpokládá prodloužení vodovodní sítě.

 

Odkanalizování a čištění odpadních vod

 

V Dlouhé Brtnici  je vybudována jednotná kanalizace bez čištění odpadních vod.

Ve výhledu se předpokládá zkompletování kanalizační sítě a zajištění čištění odpadních vod.

vybudováním centrální čistírny odpadních vod nebo biologického rybníka.

Ve výhledu počítat s rozšířením kanalizační sítě pro stávající i navrhovanou zástavbu.

 

Energetická zařízení

 

Zásobování zemním plynem

Obec Dlouhá Brtnice  je komplexně plynofikována 

Ve výhledu se počítá s prodloužením plynovodní sítě pro nové lokality

V obci se nachází regulační stanice plynu ,  a středotlaké rozvody po obci . podél silnice

 I / 38 prochází vysokotlaký plynovod s odbočkou na Pavlov.

Další požadavky

Zakreslit a respektovat plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem dle zákona 458/2000Sb.

 

Zásobování elektrickou energií

 

Obec je zásobena z kmenové linky VN č. 377 odbočka Sedlatice a venkovních trafostanic.

Pro navrhovanou zástavbu se předpokládá návrh nových trafostanic.

Územní plán navrhne jejich situativní umístění.

 

 

 

 

Další požadavky:

·      V územním plánu bude proveden odhad nárůstu zatížení a způsob jeho pokrytí, který bude konzultován s JmE, a. s.

·      respektovat energetická zařízení včetně jejich ochranných pásem;

·      nové trafostanice a přípojky k nim zařadit do veřejně prospěšných staveb;

 

Spoje, zařízení spojů

 

Řešeným územím prochází telekomunikační kabely Českého Telecomu (dálkové i místní).

 

Další požadavky:

V grafické části územním plánu zakreslit sdělovací kabely v textové části popsat podmínky jejich ochrany.

   

 V řešeném území k. ú. Dlouhá Brtnice nemají České radiokomunikace žádné požadavky.

 

Respektovat stanice mobilních operátorů.

-       západně od obce u vodojemu se nachází vysílač mobilní sítě Eurotelu (označení Eurotelu JIDBR)

-       v rámci širších vztahů (mimo k. ú.) se nachází základnové stanice T-Mobile (označení ZS č. 62667 Brtnička a ZS č. 62 338 Hladov).

 

Nakládání s odpady

 

     Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce.

     Veškeré prostory užívané v minulosti ke skladování je nutno asanovat a plochy rekultivovat.

 

 

K) Požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní   

     ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu, ochrany před povodněmi)

 

Požadavky obrany státu:

 

Z hlediska zájmů vojenské správy nemá Vojenská ubytovací a stavební správa České Budějovice v řešeném území žádné požadavky.

 

Požadavky civilní ochrany

 

     Budou řešeny v souladu se zpracovaným plánem ukrytí obyvatelstva, zákona č. 239/2000 Sb.

a vyhlášky č. 380/2002 Sb. v textové a grafické části územního plánu.

 

Ochrana ložisek nerostných surovin

 

     Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů nejsou v k. ú. Dlouhá Brtnice výhradní ložiska nebo jejich prognózní zdroj ani zde nejsou stanovena chráněná ložisková území.

     V katastrálním území Dlouhá Brtnice nejsou evidována poddolovaná území.

     V katastrálním území Dlouhá Brtnice nejsou evidována žádná sesuvná území.

 

Ochrana před povodněmi       

 

     Záplavové území vodních toků v řešeném území není vyhlášeno.

     Územní plán navrhne způsob ochrany zastavěných částí obce před extravilánovými vodami.

 

Ochranná pásma

 

     V řešeném území nejsou vyhlášená ochranná pásma.

Územní plán stanoví ochranné pásmo areálu živočišné výroby.

Nutno respektovat trasy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma, ochranná pásma vodních zdrojů. V územním plánu budou zakreslena ochranná a hluková pásma silnic.

 

L) Požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů

     se sousedními obcemi

 

vazby mezi částmi obce:

V řešeném území je osídlení soustředěno do 1 sídla - Dlouhá Brtnice. V současné době sídlo rozděluje průtah I/38, která komplikuje vazby dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti - ve výhledu je počítáno s přeložkou silnice I/38. Zohlednit při návrhu etapizace územního plánu.

V územním plánu zakreslit oddělené samoty, rekreační chaty a objekty ve volné krajině.

Zakreslit navrhované lokality mimo zastavěné území obce.

 

vazby mezi obcemi:

Řešené území územního plánu je tvořeno katastrálním územím Dlouhé Brtnice. Hranice katastrálního území neomezuje rozvojové možnosti obce, většina funkcí v rámci řešené koncepce rozvoje obce bude umístěna na území obce.

 

Koordinovat zejména:

-         řešené územního plánu Dlouhé Brtnice s územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady;

-         řešení územního systému ekologické stability;

-         ochranu vodních zdrojů, ochranná pásma vodních zdrojů;

-         dopravní řešení a inženýrské sítě

 

M) Požadavky na nutné asanační zásahy, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

 

     V rámci řešení územního plánu budou vyznačeny případné asanace ve výkresové části dokumentaci a budou též uvedeny v textové části územního plánu.

      Plochy pro veřejně prospěšné stavby budou zakresleny v grafické části územního plánu v samostatném výkresu, seznam bude uveden v textové části. a regulativech využití území.

 

N) Okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů

 

Průzkumy a rozbory byly zpracovány v červnu 2003.

Hlavní problémové okruhy byli stanoveny takto:

 

 

Základní okruhy

· stanovit koncepci dopravy , řešení místních komunikací a autobusových zastávek

· navrhnout rozvojové plochy  pro obytnou výstavbu ( RD), řešit obslužné  komunikace, řešit připojení na inženýrské sítě

· stanovit koncepci řešení technické infrastruktury zejména odkanalizování a čištění odpadních vod

· prověřit umístění rozvojových ploch pro drobnou místní výrobu a průmyslovou výrobu

· doplnění občanské vybavenosti

· doplnění veřejné, ochranné a doprovodné zeleně v obci

· navrhnout místní systém ekologické stability krajiny

· dodržení limitu vyplývajících z právních předpisů, jak je patrné z výkresu „Limity využití

   území”.

 

Dopravní řešení a stavby pro dopravu, pěší trasy, parkoviště, garáže

-         stanovení koncepce dopravy, řešení místních komunikací;

-         řešení obchvatu I/38 a napojení na silnici III/4036

-         stanovit hlavní zásady řešení zemědělské dopravy po realizaci přeložky I/38

-         řešení autobusových zastávek;

-         řešení pěší a cyklistické dopravy;

-         řešení parkování;

-         navrhnout plochy pro heliport

-         navrhnout umístění čerpací stanice pohonných hmot na ploše pro komerční aktivity severně od obce

 

Rozvojové plochy pro obytnou výstavbu

-         navrhnout rozvojové plochy pro výstavbu RD, prověřit plochy navrhované v urbanistické studii a navrhnout další plochy východně od obce nad rámec této studie;

-         zahrnout do územního plánu plánovanou výstavbu obecních nájemních bytů na parcelách č. 606/5, 607/3, 607/4, 607/5;

Občanská vybavenost:

-         zahrnout do územního plánu záměr rekonstrukce kulturního domu;

Výrobní území obce:

-     navrhnout nové plochy pro drobnou výrobu a pro průmyslovou výrobu

Sportovní plochy a plochy pro rekreaci a turistický ruch

-         navrhnout rozšíření sportovních ploch;

-         navrhnout plochu pro rekreační chaty na p. č. 1 707/1 a 1 707/2 - u silnice na Stonařov;

-    zahrnout do územního plánu záměr obce na parcele č. 1 710/1 - zařízení pro motoristy a     cestovní ruch společně s čerpací stanicí pohonných hmot severně od obce;

Ostatní požadavky

-         veřejné tábořiště u rybníka „V Boroví”

-         zahrnout záměr výstavby rybníka v jižní části obce a rybníka pod Dolním rybníkem;

-         obnovení rybníků zrušených v uplynulých letech v obci v rámci melioračních úprav;

-         rozšíření hřbitova ( kladný geologický posudek je zpracován);

 

O) Výkres limitů využití území, vyplývajících z právních předpisů a správních

      rozhodnutí, včetně stanovených zátopových území

 

Obsah výkresu limitů využití území

 

Hranice územních jednotek

 

· hranice katastrálního území

· hranice řešeného území

 

Způsob využití území

 

· hranice současně zastavěného území obce

Ochrana přírody a krajiny

 

· hranice evidovaného významného krajinného prvku

· významné krajinné prvky ze zákona

 

Ochrana lesa

 

·  pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)

· ochranné pásmo lesa - 50 m od kraje lesa

 

Ochrana podzemních a povrchových vod

 

· ochranné pásmo vodních zdrojů (I. a II. stupně)

· provozní pásmo pro údržbu vodních toků - 6 m od břehové hrany

 

Ochrana před záplavami

 

· hranice záplavového území není stanovena

 

Ochrana památek

 

· 4788 - farní kostel sv. Václava

· 4789 - fara č. 102

· 4790 - poklona směrem k Pavlovu

· 4791 - poklona směrem ke Stonařovu - odstraněno

· 4792 - kříž u cesty do Pavlova

· 4793 - smírčí kámen u silnice - vedle č. p. 136

· 4794 - dům č. p. 20

 

Ochrana technické infrastruktury

 

· ochranné pásmo vodojemu: 5 m

· ochranné pásmo zásobovacího řadu vodovodu: 1,5 m

· ochranné pásmo kmenové stoky: 2,5 m

· ochranné pásmo stožárové trafostanice : 10 m ( 7m)

· ochranné pásmo zděné trafostanice: 1 m

· ochranné pásmo venkovního vedení vysokého napětí VN - 22 kV včetně - 7 m od krajního

   vodiče - nové, 10 m od krajního vodiče - staré

· ochranné pásmo podzemního kabelového vedení do 110 kV - 1 m

· bezpečnostní  pásmo vysokotlakého plynovodu DN 300 - 40 m

· ochranné pásmo STL plynovodu mimo zastavené území sídla  DN 150- 4 m

· ochranné pásmo STL plynovodu v zastavěném území: 1 m

· ochranné pásmo VTL regulační stanice - 10 m

· dálkové kabely s ochranným pásmem 1,5 m

· základnová stanice pro mobilní operátory

 

Ochrana dopravní infrastruktury, dopravního koridoru

 

· ochranné pásmo silnice I. třídy - 50 m

· ochranné pásmo silnice II a III. třídy - 15 m

· rozhledové pole úrovňové křižovatky 

· stavební uzávěra pro přeložku silnice I/38 na 50 m od osy budoucí komunikace

 

T) Požadavky na rozsah a způsob zpracování konceptu řešení a návrhu, včetně

     požadavků na regulaci využití a uspořádání ploch

 

     Koncept a návrh územního plánu obce Dlouhá Brtnice zpracuje zhotovitel ve 4 vyhotoveních v souladu s § 10 stavebního zákona. Základní obsah územního plánu obce je stanoven přílohou č.2 k vyhlášce č. 135 / 2001 Sb.

 

1.Textová část

 

Azákladní údaje

a)      hlavní cíle řešení;

b)      zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a konceptu řešení nebo návrhu územního plánu obce;

c)      vyhodnocení splnění zadání územního plánu obce (vyhodnocení splnění souborného stanoviska – u návrhu);

d)      vyhodnocení souladu s cíli územního plánování (§ 1 odst. 2 zákona);

 

B. řešení územního plánu

a)      vymezení řešeného území podle katastrálních území obce;

b)      základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území;

c)      návrh urbanistické koncepce;

d)      návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití;

e)      limity využití území včetně stanovených zátopových území;

f)        přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území;

g)      návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady;

h)      vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění;

i)        návrh místního územního systému ekologické stability;

j)        vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav;

k)      návrh řešení požadavků civilní ochrany

l)        vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů;

m)    návrh lhůt aktualizace.

 

C. číselné údaje doplňující a charakterizující navržené řešení, pokud nebudou zařazeny přímo do textu.(tzv. tabulková část)

 

2.Grafická část

 

Členění grafické části požadujeme upravit takto:

 

A1/      Hlavní výkres celého řešeného území obce                   1 : 10 000

            (včetně návrhu prvků ÚSES)

A2/      Hlavní výkres zastavitelného území obce                      1 : 2 000   (event. 1:2880)

            (včetně návrhu prvků ÚSES)

B1/      Dopravní řešení (lze sloučit s A2)                                1 : 2 000   (event. 1:2880)

B2/      Vodohospodářské stavby a zařízení                             1 : 2 000   (event. 1:2880)

            (včetně vyznačení záplavového území)

B3/      Energetické a telekomunikační stavby a zařízení           1 : 2 000   (event. 1:2880)

B4/      Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy               1 : 2 000   (event. 1:2880)

B5/      Zábor ZPF, PUPFL a etapizace výstavby                    1 : 2 000   (event. 1:2880)

B6/      Širší vztahy                                                                 1 : 50 000 (event. 1:25 000)

    

Obsah jednotlivých výkresů požadujeme upravit tak, aby odpovídal části II přílohy č. 2                     k vyhlášce MMR ČR č. 135/ 2001 Sb. o ÚPP a ÚPD.

    

3. Problémový výkres ( nepovinná příloha zadání)

 

     Na základě zpracovaných průzkumů a rozborů, , původního směrného územního plánu sídelního útvaru, neschváleného regulačního plánu, požadavků pořizovatele a známých výhledů byl zpracován problémový výkres který předběžně znázorňuje hlavní střety v území a hlavní rozvojové plochy území.

 

Legenda hlavních rozvojových ploch:

 

1)      lokalita pro výstavbu RD v západní části obce podle urbanistické studie

2)      lokalita pro výstavbu RD ve východní části obce podle urbanistické studie

3)      nová navrhovaná rozvojová plocha pro výstavbu RD

4)      lokalita pro výstavbu RD (v US rezervní plocha)

5)      plocha pro stanici technické kontroly v realizaci

6)      plocha pro drobnou výrobu, řemesla a služby

7)      plocha pro drobnou výrobu, řemesla a služby

8)      rozvojová plocha pro případné výrobní aktivity

9)      plocha pro ČOV nebo biologický rybník

10)     výstavba rybníka a jižní části obce

11)     rozšíření hřbitova