Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Obecní úřad > Územní plán > Zápis z veřejného projednání Návrhu zadání územního plánu obce Dlouhá Brtnice,konaného dne 14. 8. 2003, v sále KD Dlouhá Brtnice

Zápis z veřejného projednání Návrhu zadání územního plánu obce Dlouhá Brtnice,konaného dne 14. 8. 2003, v sále KD Dlouhá Brtnice

Přítomni :   dle presenční listiny

1)      Zahájení :

   Zahájení veřejného projednání návrhu zadání provedl Luboš Krátký, starosta obce, v 17:10 hod. Přivítal všechny přítomné a uvedl důvody které vedly obec k zahájení prací na vypracování Územního plánu (ÚP).  Dále přítomné stručně seznámil s problematikou kterou by měl ÚP řešit a s předpokládaným harmonogramem prací na vypracování ÚP obce Dlouhá Brtnice. Po zahájení předal starosta slovo Ing. arch. Jiřímu Haškovi, zástupci Urbanistického střediska Jihlava, s.r.o., které bylo zastupitelstvem naší obce pověřeno zpracováním předmětné Územně plánovací dokumentace (ÚPD).

2)      Vystoupení Ing. arch Haška :

   Zástupce zpracovatele ÚPD přítomné seznámil s celkovou problematikou a jednotlivými etapami při zpracování ÚP, zhodnotil problémové oblasti obce, seznámil se způsobem připomínkování jednotlivých etap zpracování ÚP dotčenými orgány státní správy, dalšími dotčenými organizacemi, sousedními obcemi a občany naší obce.

  Dále Ing. arch. Hašek seznámil přítomné se zněním Návrhu zadání pro vypracování ÚP obce Dl. Brtnice a podal informace k jednotlivým řešeným okruhům v tomto dokumentu. Podrobněji seznámil přítomné zejména s problematikou :

-         dopravní situace v obci

-         vhodných lokalit pro zástavbu obytnými domy (stavební pozemky)

-         lokalit pro průmyslové a podnikatelské aktivity

-         turistického zázemí

-         občanské vybavenosti

-         inženýrských sítí

-         zásobování pitnou vodou a vodním hospodářstvím celkově

-         ochrany přírody a krajiny

   Následně Ing. arch. Hašek předal slovo zpět starostovi obce.

3)      Vystoupení starosty obce :

   Starosta seznámil přítomné se skutečností, že Veřejná vyhláška o projednání návrhu zadání pro vypracování územního plánu obce Dlouhá Brtnice byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Dl. Brtnice dne 21.7.2003 a dotčeným orgánům státní správy, ostatním dotčeným organizacím a sousedním obcím byl návrh zadání zaslán jako příloha oznámení o zahájení projednání návrhu zadání na doručenku ve stejném termínu tj. dne 21.7.2003. Návrh zadání včetně výkresové části je k nahlédnutí na Obecním úřadě po dobu 30 dnů od výše uvedeného termínu. Kompletní dokumentace je zároveň zveřejněná na internetových stránkách obce www.dlouhabrtnice.cz, kde budou postupně zveřejňovány i další dokumenty týkající se zpracování ÚPD naší obce. Návrh pro vypracování zadání ÚP je také k nahlédnutí dnes, po dobu veřejného projednávání, v prostorách sálu KD. Občané mohou uplatnit své podněty k Návrhu zadání ÚP do 15 dnů od posledního dne vystavení zadání, tj. do 3. září 2003. Dotčené organizace, orgány státní správy a sousední obce mohou své stanoviska a vyjádření uplatnit do 30 dnů po obdržení návrhu zadání.

  Následně byl dán prostor pro diskusi.

4)      Diskuse :

  V rámci diskuse byly zodpovězeny starostou obce a Ing. arch. Haškem dotazy týkající se plánované přeložky silnice I/38 (rychlostní komunikace R 38) – popis vyhlášené trasy stavební uzávěry na pozemcích plánované trasy přeložky předmětní silnice, dále byly podrobněji vysvětleny lokality navrhované jako vhodné pro občanskou i podnikatelskou zástavbu. Z řad občanů byla uplatněna připomínka na zřízení místní komunikace (veřejné cesty)  v jihozápadní části obce v prostorách mezi střediskem družstva Agro Stonařov v naší obci a zahradami užívanými jednotlivými občany. Tato připomínka byla přislíbena k zapracování do konceptu ÚP. Závěrem diskuse vystoupil zástupce firmy EXKON, a.s., s informací o studii na umístění větrných elektráren v katastru obce Dlouhá Brtnice, Pavlov a Stajiště. Posouzení a případné začlenění do ÚPD bude provedeno v konceptu ÚP po dalším projednání dotčených obcí, orgánů státní správy a zpracovatele územního systému ekologické stability.

  Další připomínky a dotazy nebyly vzneseny.

5)      Závěr :

   Starosta obce poděkoval všem přítomným za pozornost a ukonči veřejné projednání Návrhu zadání pro vypracování zadání ÚP obec Dl. Brtnice v 18:15 hod.

 

 Zapsal:         Hana  N o v á k o v á