Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Dlouhá Brtnice > Místní organizace > Knihovna > Zřizovací listina

Zřizovací listina

Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schválilo na svém XXVII. zasedání dne 2.9.2002, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů výše uvedených zákonů, nové znění zřizovací listiny Místní knihovny (dále jen knihovna) s účinností od 1.10.2002.

 1. Knihovna je organizační složkou obce Dlouhá Brtnice
 2. Knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a povinností.
 3. Sídlem knihovny je obec Dlouhá Brtnice.
 1. Účel zřízení
  Účelem zřízení obecní knihovny je zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem. Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti.
 2. Předmět činnosti
  Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin obce.
  Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy všem uživatelům, a to absenčními i prezenčními výpůjčními službami.
  Poskytuje i využívá meziknihovní výpůjční služby.
  Pořádá besedy, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a činnost knihovny.
  Při zajišťování knihovních fondů a služeb občanům kooperuje s oddělením regionálních služeb Městské knihovny Jihlava. Obsah, formy i podmínky spolupráce jsou předmětem zvláštní smlouvy.
 3. Vedení knihovny
  Knihovník je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce.
  Knihovník odpovídá zřizovateli za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.
 4. Hospodaření knihovny
  Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce a je vázáno na rozpočet obce. Finanční částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovena v rámci rozpočtu obce.
  Výdaje knihovny hradí obec ze svého rozpočtu. Příjmy knihovny jsou příjmy obce, knihovna je odvádí na účet obce. Obec může knihovně poskytnout finanční zálohu na její výdaje.
  Knihovna nakládá se svěřenými finančními prostředky podle pokynů zřizovatele a ve stanovených termínech musí provést vyúčtování zálohy.
  Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace ( granty ), finanční dary, sponzorské příspěvky apod. Účelové dotace, finanční dary a sponzorské příspěvky musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
  Získané finanční prostředky je knihovník povinen odevzdat do rozpočtu obce.
  Knihovní fond, movitý a nemovitý majetek, který knihovna pro svou činnost využívá, je majetkem obce a knihovna k němu má právo hospodaření.
 5. Závěrečné ustanovení
  Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
  Ruší se dosud platný Statut Místní knihovny v Dlouhé Brtnici.

Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.10.2002.
Při změně podmínek bude zřizovací listina novelizována.

V Dlouhé Brtnici dne 2.9.2002

Luboš Krátký
(starosta obce)